Бердичівська районна державна адміністрація
Житомирської області

Офіційний веб-сайт 

Відділ агропромислового розвитку

03.08.2018

Відділ агропромислового розвитку Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області

      Відділ агропромислового розвитку Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області (далі – відділ) є структурним підрозділом Бердичівської районної державної адміністрації.
          Юридична адреса: 13343 Житомирська обл., Бердичівський р-н,
с. Скраглівка, вул. Миру буд. 22
          Поштова адреса: 13301 м. Бердичів, пл. Соборна, 23,
          Телефон: (04143) 2-47-90
          Е-mail: 00730833@mail.gov.ua
          Код ЄДРПОУ:  00730833
          Відділ очолює начальник відділу
          Штат відділу – 4 одиниці.  

 
1. До основних завдань відділу належать:
1) Забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави;
2) Розроблення та сприяння у виконанні регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;
3) Участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого  розвитку регіонального агропромислового ринку і сільських територій  регіону, харчової та переробної промисловості району.
2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
1) Готує пропозиції до проектів програм і прогнозів регіонального соціально-економічного  розвитку, а також відповідних цільових програм розвитку територій.
2) Сприяє у формуванні регіонального резерву сільськогосподарських і продовольчих ресурсів, надає методичну допомогу у розробленні і здійсненні заходів щодо формування Аграрним фондом державного продовольчого резерву.
3) Надає методичну допомогу сільськогосподарським  товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, провадження  інноваційно-інвестиційної діяльності, нарощення  експортного потенціалу, створення нових та реконструкції діючих виробничих об’єктів.
4) Сприяє забезпеченню цільового, ефективного  використання сільськогосподарськими  підприємствами меліорованих земель, бере участь у здійсненні заходів щодо збереження меліоративних земель.
5) Сприяє в організації органічного виробництва сільськогосподарської сировини та сільгосппродуктів.
6) Сприяє техніко-технологічній  модернізації галузей агропромислового виробництва, розвитку регіонального ринку сільськогосподарських машин і  обладнання, вносить рекомендації щодо норми питомих витрат енергетичних ресурсів у аграрному секторі економіки.
7) Реалізує разом з відповідними  науково-дослідними, дослідно-конструкторськими, проектними установами і аграрними вищими навчальними  закладами  науково-технічну  та кадрову політику в галузях агропромислового комплексу.
8) Забезпечує організацію виставково-ярмаркової діяльності у сфері агропромислового розвитку.
9) У межах повноважень, подає пропозиції до проектів нормативно-правових актів щодо врегулювання ринку сільськогосподарської продукції та продовольства.
10) Спільно з відповідними профільними службами здійснює заходи, направлені на активізацію виробництва сільськогосподарської продукції і сировини.
11) Здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу району та прийняття  рішень і впровадження заходів, що забезпечують  підвищення  економічної ефективності  роботи агропромислового комплексу та дозволяють  забезпечувати  продовольчу безпеку району на відповідному рівні.
12) Забезпечує виконання  механізму надання державної, обласної та районної підтримки, яка передбачена законодавством, розпорядженнями  обласної та районної державної  адміністрації сільськогосподарським товаровиробникам  усіх форм власності та господарювання.
13) В межах компетенції забезпечує реалізацію державної цінової політики в агропромисловому комплексі.
14) Подає пропозиції щодо  шляхів підвищення  ефективності сільськогосподарських галузей, посилення їх конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках.
15) Вносить пропозиції щодо напрямів державної підтримки вітчизняних сільгосптоваровиробників та сприяє у розвитку аграрної галузі суб’єктами господарювання усіх форм власності в ринкових умовах.
16) Сприяє в межах компетенції  поліпшенню екологічного стану сільськогосподарського виробництва  та природоохоронної діяльності.
17) Сприяє у поліпшенні модернізації виробничих умов праці товаровиробників, підвищення рівня кваліфікації та продуктивності праці.
18) Сприяє у межах своїх повноважень та чинного законодавства впроваджені  в галузь сучасних технологій виробництва, інформаційно-комунікаційних технологій, створенні  системи інформаційних ресурсів.
19) Здійснює в галузі тваринництва  в межах повноважень заходи щодо організації ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів для підвищення продуктивності та генетичного потенціалу тварин, впровадження новітніх, прогресивних технологій виробництва, маркетингу, організації праці, зниження витрат на виробництво продукції, підвищення ефективності галузі.
20) Розробляє пропозиції щодо оптимізації виробництва продукції рослинництва, садівництва, хмелярства, насінництва, проведення технологічної політики, забезпечення дотримання  науково-обґрунтованих сівозмін, охорони та підвищення родючості ґрунтів у провадження ресурсо- та енергозберігаючих  технологій.
21) Формує поточний  та перспективний прогноз  потреби сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних добривах, засобах захисту рослин, насінні садивному матеріалі та інших матеріально-технічних  ресурсах.
22) Проводить опрацювання  пропозицій щодо залучення інвестицій для  технічного переоснащення  агропромислового комплексу району, будівництва та реконструкції виробничих об’єктів.
23) Здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового  комплексу сучасною технікою, обладнанням, нафтопродуктами та іншими видами паливно-енергетичних ресурсів, відпрацювання заходів щодо його поліпшення.
24) Бере участь у підготовці пропозицій до проектів соціально-економічного розвитку району.
25)  В межах компетенції ведення кадрової роботи.
3.     Відділ у межах своєї компетенції бере участь у (в):
1)           Розробленні і здійсненні на регіональному рівні заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, продовольчих та плодоовочевих ринків;
2)           Поширенні досвіду передових підприємств агропромислового  виробництва району;
3)           Реалізації державної політики у сфері селекційно-племінної роботи в тваринництві, сприяє у забезпеченні ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів, організовує їх збереження та нарощення;
4)           Забезпеченні підготовки, перепідготовки та підвищенні кваліфікації працівників інших професій для галузей  агропромислового виробництва, формує обсяги цільової підготовки фахівців, сприяє у реалізації державної політики у сфері зайнятості  сільського населення;
5)           Комплексному розвитку сільських територій, здійсненні заходів щодо поліпшення демографічної ситуації в районі, координує діяльність відповідних  служб з питань реалізації соціальної політики на селі;
6)           Формуванні та реалізації державної аграрної політики на районному  рівні, організації розроблення та здійснення заходів із забезпечення  продовольчої безпеки району;
7)           Розробці та здійсненні заходів щодо  державного регулювання  основних ринків сільськогосподарської  продукції на регіональному рівні;
8)           Формуванні та забезпеченні реалізації державної аграрної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави;
9)           Розробленні прогнозу економічного і соціального розвитку регіону, основних макропоказників розвитку галузей тваринництва та птахівництва з урахуванням попиту і пропозицій на продукцію тваринництва;
10)      Розробленні  регіональних балансів попиту і пропозиції основних видів тваринницької продукції;
11)      Реалізації заходів щодо формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом;
12)      Виконанні програм  державної підтримки з метою оновлення  машинно-тракторного парку в тому числі за рахунок регіональних програм;
13)      Визначенні стратегії розвитку та зонального розміщення галузей тваринництва з урахуванням кон’юнктури ринку;
14)      Підвищенні енергоефективності підприємств агропромислового комплексу, впровадженні енергозберігаючих технологій, техніки і обладнання;
15)      Реалізації програм державної підтримки з метою оновлення машинно-тракторного парку, в тому числі за рахунок регіональних програм;
16)      Підвищенні енергоефективності  підприємств агропромислового комплексу, впровадженні енергозберігаючих технологій, техніки і обладнання;
17)      Виконанні інших функцій, що випливають з покладених на нього завдань.
 Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Держказначейської служби, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.


Підсумки діяльності галузі сільського господарства за 2017 рік