Бердичівська районна державна адміністрація
Житомирської області

Офіційний веб-сайт 

Перелік відомостей, що містять публічну інформацію

                    Додаток

                                                                           до розпорядження голови

                                                                           райдержадміністрації

                                                                           18.09.2017     № 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ПЕРЕЛІК

відомостей, які містять службову інформацію, що утворюється або знаходиться у володінні, користуванні чи розпорядженні апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, і якій надається гриф обмеження доступу «Для службового користування»

1.     Загальні відомості.

         1) Інформація, що міститься у документах, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності райдержадміністрації або здійсненням нею контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю, а також розголошення якої може призвести до порушення громадського порядку, конституційних прав і свобод людини, а шкода від оприлюднення переважає суспільний інтерес в отриманні інформації.

         2) Відомості щодо організації та результатів проведення службових розслідувань щодо конкретних фактів витоку службової інформації, втрати матеріальних носіїв секретної інформації.

         3) Документи, що містять службову інформацію, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

         4) Реєстраційно-облікові документи діловодства «ДСК», додатки до Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію форми 2,3, 4, 6, 9, 10,12.

2.     Цивільний захист.

           1) Виписки з радіоданих при ліквідації надзвичайних ситуацій в мирний час, а також на навчаннях та тренуваннях регіонального рівня.

           2) Виписки з таблиці позивних посадових осіб області.

           3) Зведені відомості щодо технічного стану та готовності регіональної системи оповіщення цивільного захисту.

           4) Схема організації зв’язку цивільного захисту району з переліком позитивних та діючих частот.

           5) Відомості про наслідки масового ураження населення області, руйнування сховищ, нафто-, газо продуктів, транспортних та інженерних комунікацій, гідротехнічних споруд.

           6) Наукова інформація, результати наукових досліджень (проміжні звіти), одержані в зоні відчуження і зоні безумовного (обов΄язкового) відселення.

         7) План цивільного захисту району на особливий період.

         8) Розробка та здійснення заходів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій та загрози зберіганню матеріальних носіїв секретної інформації в відділі житлово-комунального господарства, інфраструктури та надзвичайних ситуацій райдержадміністрації.

 

         3. Екологія та природні ресурси, промисловість, продовольче забезпечення.

 

         1) Відомості про розвідані запаси та перспективні ресурси окремих родовищ (ділянок) тих видів корисних копалин, балансові запаси яких в цілому по Україні становлять державну таємницю.

         2) Відомості щодо формування пропозицій та програм із створення, модернізації та освоєння у виробництві зразків озброєння і військової техніки та створення для цього спеціальних технологій, які не підпадають під дію ЗВДТ.

         3) Відомості, які містять конфіденційну інформацію підприємств, установ та організацій стосовно їхньої комерційної, господарсько-фінансової діяльності і економічного становища.

           4) Відомості, аналітичні висновки, прогнози щодо наявних негативних тенденцій у продовольчому забезпеченні населення та заходи щодо їх усунення та локалізації.

 

           4. Будівництво, архітектура, земельні відносини.

 

           1) Розділи схеми планування території району, що належать до інформації з обмеженим доступом.

           2) Розділи генерального плану населених пунктів району, що належать до інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства.

           3) Плани масштабу 1:10000 – 1:25000 (незалежно від форми та виду носія) на територію України, створені в державній системі координат УСК-2000 або в системі координат СК-42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, виробництва вимірів і різних заходів господарського та оборонного значення.

           4) Спеціальні карти, створені в державній системі координат УСК-2000 або в системі координат СК-42, а саме: карти геодезичних даних, карти джерел водопостачання масштабів 1:50000 – 1:200000.

           5) Відомості за сукупністю всіх показників про точні значення елементів орієнтування систем координат УСК-2000 і СК-42 та зв’язки цих систем з іншими системами координат, у тому числі умовними або місцевими.

           6) Матеріали інвентаризації земель військових частин, установ та організацій Міністерства оборони України, Державної пенітенціарної служби України, Служби безпеки України (за наявності координат поворотних точок).

 

           5. Освіта, культура.

 

           1) Відомості про кадрове забезпечення та роботу з кадрами в системі освіти району, підпорядкованих їй установах.

           2) Відомості про персональні дані працівників та кандидатів на зайняття вакантних посад державних службовців, їх особові справи та кадровий резерв в системі освіти району.

           3) Матеріали проведення і результати перевірок працівників та кандидатів на зайняття вакантних посад в системі освіти району.

           4) Персональні дані вихованців, учнів та студентів навчальних закладів району.

           5) Зведені відомості про пам’ятки музейного фонду району, що містять дорогоцінне каміння та дорогоцінні метали.

 

 

6.     Житлово-комунальне господарство.

 

           1) Технічні проекти та звіти виконаних робіт про інженерні вишукування на об’єкти під будівництво в населених пунктах району.

         2) Відомості, що розкривають координати місць приєднання до комунальних водоводів об’єктів промисловості.

           3) Координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

           4) Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.

        

7.     Технічний захист інформації.

 

1) Відомості про створення та функціонування комплексної системи захисту інформації.

         2) Відомості за окремими показниками про планування, організацію, запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту інформації щодо об’єкта інформаційної діяльності, інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі, які не підпадають під дію ЗВДТ.

         3) Відомості про стан і зміст апаратних та програмних засобів захисту інформації в райдержадміністрації, які не підпадають під дію ЗВДТ.

         4) Модель загроз об’єкта інформаційної діяльності райдержадміністрації, які не підпадають під дію ЗВДТ.

         5) Відомості про технічні характеристики комп’ютерного парку, автоматизованих робочих місць і серверів.

         6) Інформація, яка містить відомості про обстеження та категоріювання об’єктів, де циркулює інформація, що становить державну таємницю та службову інформацію.

         7) Акти категоріювання та обстеження об’єктів інформаційної діяльності.

         8) Акти про придатність приміщення (зони, території) для проведення конкретних видів секретних робіт.

         9) Алгоритм отримання, обробки та зберігання інформації, що реалізовані в автоматизованій інформаційній системі.

         10) Інформація, яка містить відомості про порядок виготовлення, облік та зберігання паролів, ключів та ідентифікаторів, які використовуються у комп’ютерних мережах, де обробляється інформація з обмеженим доступом, яка не підпадає під дію ЗВДТ.

         11) Відомості про роботу (розміщення), у т.ч. кабелів локальної обчислювальної мережі, серверного та комунікаційного обладнання, доступу до цього обладнання та баз даних (облікові записи).

         12) Узагальнені відомості про комплексну систему захисту інформації 1У категорії в автоматизованій системі (АС-1).

8. Оборонна та мобілізаційна робота.

 

         1) Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, які не підпадають під дію ЗВДТ, щодо:

створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;

виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період;

виробництва, закупівлі і поставки продовольства, сільськогосподарської продукції, лікарських засобів, медичного майна, ветеринарного майна та технічних засобів ветеринарної медицини в особливий період;

виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період;

мобілізаційних завдань із замовлення та виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підйомно-транспортної техніки, повітряних, морських та річкових суден, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України, інших військових формувань України;

забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період;

показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб економіки району на особливий період;

підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;

надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в районі в особливий період;

виробництва найважливішої цивільної промислової продукції (електроенергія, вугілля, газ, нафта і нафтопродукти, прокат чорних металів, автомобілі, цемент, тканини, взуття) області в особливий період;

номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в місцевому органі виконавчої влади, на підприємстві, в установі, організації області;

капітального будівництва в особливий період;

створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в районі в особливий період;

потреби сільського господарства району в хімічних, мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.

2) Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

3) Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки економіки району.

         4) Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за місцевими органами виконавчої влади, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, яким встановлено мобілізаційні завдання, які не підпадають під дію ЗВДТ.

         5) Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, а також підприємства, установи і організації району, які не підпадають під дію ЗВДТ.

         6) Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ і організацій, які не підпадають під дію ЗВДТ.

7) Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів області Збройним Силам України, іншим військовим формуванням України в особливий період.

8) Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства району.

9) Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районної державної адміністрацій, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації району.

10) Відомості (за окремими показниками) про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану місцевого органу виконавчої влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації району щодо забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

11) Відомості (за окремими показниками) про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення місцевого органу виконавчої влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, а також підприємства, установи і організації району на режим роботи в умовах особливого періоду.

12) Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства, установи, організації району.

13) Відомості (за окремими показниками) про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку районної державної адміністрацій, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації району.

         14) Відомості про запасні пункти управління, пунктів управління, які не підпадають під дію ЗВДТ.

         15) Відомості щодо перевірки стану мобілізаційної готовності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, які не підпадають під дію ЗВДТ.

         16) Відомості про організаційні заходи з територіальної оборони у зоні, районі територіальної оборони, які не підпадають під дію ЗВДТ.

         17) Відомості щодо розробки документів з питань територіальної оборони, які не підпадають під дію ЗВДТ.

18) Відомості (за окремими показниками) про норми, обсяги заготівлі донорської крові та її препаратів.

19) Відомості (за окремими показниками) про переліки, дислокацію, систему охорони об’єктів першої та другої груп регіонального і місцевого значення, що підлягають охороні та обороні в умовах надзвичайного стану і особливого періоду.

20) Відомості (за окремими показниками) про кількість військовозобов’язаних, які перебувають на військовому (у тому числі на спеціальному) обліку у районному (міському) військовому комісаріті, та кількість військовозобов’язаних, призначених на доукомплектування Збройних Сил України, інших військових формувань України.

21) Відомості (за окремими показниками) про кількість техніки, що перебуває на військовому обліку у районному (міському) військових комісаріатах, ліміт її вилучення, та кількість техніки, призначеної на доукомплектування Збройних Сил України, інших військових формувань України, її технічний стан та укомплектованість запасними частинами і майном.

         22) Відомості (за окремими показниками), що розкривають дислокацію військових частин, складів, арсеналів, місць накопичення вибухонебезпечних предметів і конкретні заходи, які проводяться з їх знешкодження або утилізації, які не підпадають під дію ЗВДТ.

           23) Акти перевірки стану мобілізаційної готовності структурних підрозділів райдержадміністрації, селищної, сільських рад, підприємств, установ та організацій.

           24) Відомості щодо місцезнаходження військових частин, складів, арсеналів, місць накопичення вибухонебезпечних предметів і конкретні заходи, які проводяться з їх знешкодження або утилізації.

9. Охорона державної таємниці.

1) Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності, які не підпадають під дію ЗВДТ.

 

         2) Зведені відомості (акти, журнали обліку тощо) щодо обліку, зберігання, приймання, передачі, перевірки наявності, перегляду грифів секретності, знищення матеріальних носіїв секретної інформації, які не розкривають змісту цієї інформації; номенклатура справ.

 

         3) Відомості щодо надання або переоформлення дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.

 

         4) Відомості про надання та скасування конкретним особам допуску та доступу до державної таємниці, номенклатуру посад працівників, перебування на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці; положення про доступ до державної таємниці.

 

         5) Відомості щодо облікової картки (форма 6) та картки результатів перевірки громадянина у зв’язку з допуском до державної таємниці (форма 8), вмотивований запит до органу СБУ стосовно його надання.

 

         6) Звіт про стан забезпечення охорони державної таємниці.

 

         7) Відомості про забезпечення режиму секретності у разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану.

         8) Відомості за результатами проведення службових розслідувань за фактами розголошення секретної інформації, втрати її матеріальних носіїв та інших порушень режиму секретності, наявність недоліків у організації охорони державної таємниці конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності.

         9) Відомості щодо встановлення, переустановлення і зняття телефонних апаратів урядового зв’язку, а також довідники, переліки, списки абонентів урядового зв’язку.

 

         10) Відомості щодо організації роботи з питань забезпечення шифрованим документальним зв’язком, які не підпадають під дію ЗВДТ.

 

         10. Безпека і охорона правопорядку, антитерористична діяльність.

 

1) Відомості, отримані від правоохоронних органів, які не підлягають розголошенню на підставі відповідних нормативних актів і можуть привести до розкриття джерела отриманої інформації.

         2) Відомості про зміст матеріалів дізнання (досудового слідства) з питань, що містять інформацію з обмеженим доступом.

         3) Відомості щодо заходів з антитерористичної діяльності, які не підпадають під дію ЗВДТ.

         4) Відомості щодо планування, організації запровадження та фактичного стану заходів з реалізації державної політики у сфері запобігання і подолання кризових ситуацій, що спричинені екстремістськими або терористичними проявами, які не підпадають під дію ЗВДТ.

 

 

 

Керівник апарату       

райдержадміністрації                                                          Л.А.Котнюк