Бердичівська районна державна
адміністрація
Розпорядження голови РДА
Структура
Керівництво
Графік прийому
Нормативна база
Паспорт району
Соціально – економічний розвиток
Агропромисловий комплекс
Колегії РДА
Гуманітарна сфера
Туристичні можливості району
Робота з молоддю та дітьми
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Будівництво
Мале підприємництво
Сільські ради
Відділ з надання адміністративних послуг та з питань державної реєстрації
Податкова інформує
Спостережна комісія
Нацдержслужба інформує
Вакансії, порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
Очищення влади
ВІдділ ДРАЦС інформує
Запобігання проявам корупції
Управління фінансів
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА                           БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ                      РАДА

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

та голови районної ради

 

12.06.2017                                                                  №  144/28

 

Про затвердження Положення про

районну міжвідомчу

координаційно-методичну раду

з правової освіти населення та

її нового складу

 

 

Керуючись ст. ст. 6, 13, 28  Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до Указу Президента України від 18 січня 2001 року №992/2001 «Про Національну програму правової освіти населення», постанови Кабінету Міністрів України від 29.05.1995р. №366 «Про Програму правової освіти населення» зі змінами та з метою підвищення рівня правової культури населення району:

 

1. Затвердити Положення про Бердичівську районну міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення, що додається.

 

2. Затвердити склад Бердичівської районної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення у новій редакції згідно з додатком.

 

         3.  Визнати таким, що втратив чинність пункт 2 розпорядження голови районної державної адміністрації та голови районної ради від 15.01.2016 №4/13 «Про затвердження Стратегії розвитку правової освіти населення Бердичівського району на 2016-2020 роки та нового складу районної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення».

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаємо за собою.

 

Заступник голови районної державної

адміністрації

 

 

                          Л.В.Димидюк

                       Голова районної ради

 

 

 

                                          М.Ю.Самчик

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації,

голови районної ради

12.08.2017 № 144/28

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
       про Бердичівську районну міжвідомчу координаційно-методичну
                 раду з правової освіти населення
 

     1. Бердичівська районна міжвідомча  координаційно-методична  рада  з
правової  освіти населення (далі - Рада) утворена для забезпечення взаємодії   органів   виконавчої    влади,    органів    місцевого самоврядування,   об'єднань   громадян,   навчальних  закладів  та закладів культури,  наукових  установ,  видавництв  та  видавничих організацій,  засобів  масової  інформації у сфері правової освіти населення, а також надання відповідної методичної допомоги.

     Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

     2. Основними завданнями Ради є:

     розроблення пропозицій щодо  координації  діяльності  органів виконавчої  влади,  органів  місцевого  самоврядування,  об'єднань громадян,  навчальних  закладів  та  закладів  культури,  наукових установ,  видавництв  та  видавничих організацій,  засобів масової інформації у сфері правової освіти населення;

     підготовка пропозицій щодо визначення шляхів,  механізмів  та способів вирішення проблемних питань правової освіти населення;

 

     сприяння підвищенню     ефективності    діяльності    органів виконавчої  влади,  органів  місцевого  самоврядування,  об'єднань громадян,  навчальних  закладів  та  закладів  культури,  наукових установ,  видавництв та видавничих  організацій,  засобів  масової інформації  та  удосконалення  нормативно-правових  актів з питань правової освіти населення;

     надання методичної допомоги органам виконавчої влади, органам місцевого   самоврядування,   об'єднанням   громадян,   навчальним закладам та закладам культури, науковим установам, видавництвам та видавничим   організаціям,   засобам   масової   інформації   щодо організації заходів,  спрямованих на підвищення правосвідомості та правової культури населення;

     розроблення пропозицій та рекомендацій   щодо  удосконалення правової навчально-виховної роботи;

     поширення позитивного  досвіду  з  питань   правової   освіти населення.

     3. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

     аналізує стан  справ  та  причини  виникнення проблем у сфері правової освіти населення;

     проводить моніторинг  стану  виконання  органами   виконавчої влади покладених на них завдань з правової освіти населення;

     вивчає стан  роботи  з  питань  організації  правової  освіти населення   органами   виконавчої   влади,   органами    місцевого самоврядування,  об'єднаннями  громадян,  навчальними закладами та закладами культури,  підприємствами,  установами та організаціями, засобами масової інформації;

     аналізує стан правової навчально-виховної роботи;

     заслуховує на   своїх  засіданнях  інформацію  про  актуальні питання правової освіти (зокрема,  про результати  вивчення  стану діяльності  з  правової  освіти  населення,  аналізу соціологічних досліджень,   опитувань   громадян,    оглядів-конкурсів,    стану підготовки  викладачів правових дисциплін та видання підручників і посібників з правознавства),  а також повідомлення членів Ради  та інших осіб про результати роботи з правового навчання і виховання;

 

     заслуховує звіти про виконану роботу,  проводить семінари,  інші  навчально-методичні  заходи; 

 

     бере участь  у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань правової освіти населення.

     4. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:

     отримувати в установленому  порядку  від  органів  виконавчої влади,  органів місцевого самоврядування,  підприємств, установ та організацій інформацію,  необхідну для виконання покладених на неї завдань;

     залучати до  участі  у своїй роботі представників центральних та  місцевих   органів   виконавчої   влади,   органів   місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками, а також незалежних експертів (за згодою);     утворювати у разі потреби для  виконання  покладених  на  неї завдань постійні або тимчасові групи;

     організовувати проведення  конференцій,  семінарів,  нарад та інших заходів.

     5. Раду очолює голова, який за посадою є головою Бердичівської районної ради.

     До   складу   Ради   входять   представники   Бердичівської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів, Бердичівського відділу національної поліції, Бердичівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, представники засобів масової інформації

     У разі необхідності до складу  Ради  за  рішенням  її  голови можуть   бути  включені  представники  інших  центральних  органів виконавчої влади, установ та організацій за згодою їх керівників.

     6. Персональний  склад  Ради  затверджується  її  головою  за погодженням   з   керівниками   відповідних   органів виконавчої влади та  організацій,  представники  яких  входять  до складу Ради.

     Голова Ради  визначає із числа членів Ради заступників голови та відповідального секретаря.

     7.  До участі в роботі Ради можуть залучатися в установленому законодавством   порядку   представники   громадських   об’єднань, статутами яких передбачено їх участь у правовій освіті населення.


     8. Голова,   заступники   голови,   члени  Ради  працюють  на громадських засадах.

     9. Відповідальний  секретар   Ради   забезпечує   організацію діяльності  Ради,  розробляє  проекти  планів  її роботи,  проекти рекомендацій та інших документів, необхідних для провадження Радою діяльності,  залучає  до  цієї  роботи членів Ради,  контролює хід виконання прийнятих Радою документів.

     10. Рада організовує свою роботу відповідно до  затвердженого нею річного плану.

     Організаційною формою роботи Ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на півріччя.

     Рада правоможна приймати рішення,  якщо на засіданні присутні більш як половина її членів.

     Рішення Ради   приймаються  більшістю  голосів  присутніх  на
засіданні членів Ради.

     Рада приймає   рішення   у   формі   рекомендацій,   які    є обов'язковими для розгляду.

     Рішення Ради підписуються її головою.

     У разі потреби можуть проводитися виїзні засідання Ради.

     11. Члени  Ради під час виконання доручень Ради вивчають стан правової освіти, ознайомлюються з необхідною документацією, беруть участь  у  підготовці  рекомендацій  Ради,  інформують керівництво представлених  ними  центральних  органів  виконавчої   влади   та організацій  про  роботу Ради,  вносять пропозиції щодо реалізації прийнятих нею рішень.

     12. Інформація  про  діяльність  Ради висвітлюється у засобах масової інформації.

 

 

 

Керівник апарату                                                       Керуючий справами

районної державної                                                   виконавчого апарату

адміністрації                                                               районної ради

 

                  Л.А.Котнюк                                                                 Л.М.Савенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           Додаток

                                                     до розпорядження голови

райдержадміністрації,

голови районної ради    

                                                        12.08.2017 № 144/28

 

 

Склад

Бердичівської районної міжвідомчої координаційно-методичної

ради з правової освіти населення

 

 

Голова ради

 

-

голова районної ради

 

Заступник голови ради

-

директор Бердичівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (за згодою)

 

Відповідальний секретар ради

-

головний спеціаліст Бердичівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (за згодою)

 

Члени ради :

 

 

начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації;

 

 

начальник відділу з питань правового забезпечення діяльності ради, комунальної власності та регулювання земельних відносин виконавчого апарату Бердичівської районної ради;

 

 

головний спеціаліст Бердичівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (за згодою);

 

 

голова постійної комісії Бердичівської районної ради з гуманітарних питань, регламенту, депутатської етики, законності та правопорядку (за згодою);

 

 

начальник Бердичівського відділу національної поліції (за згодою);

 

 

начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації;

 

 

завідувач сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації;

 

 

начальник відділу освіти райдержадміністрації;

 

 

начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації;

 

 

начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації;

 

 

начальник служби у справах дітей райдержадміністрації;

 

 

директор Бердичівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

 

 

головний редактор газети «Земля Бердичівська».

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату                                                       Керуючий справами

 

районної державної                                                   виконавчого апарату

адміністрації                                                               районної ради

 

                  Л.А.Котнюк                                                                 Л.М.Савенко 

 

 

 

 

 

 
Copyright © . Все права защищены.
Создание сайтов Интернет агентство "Пароход"