Бердичівська районна державна
адміністрація
Розпорядження голови РДА
Структура
Керівництво
Графік прийому
Нормативна база
Паспорт району
Соціально – економічний розвиток
Агропромисловий комплекс
Колегії РДА
Гуманітарна сфера
Туристичні можливості району
Робота з молоддю та дітьми
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Будівництво
Мале підприємництво
Сільські ради
Відділ з надання адміністративних послуг та з питань державної реєстрації
Податкова інформує
Спостережна комісія
Нацдержслужба інформує
Вакансії, порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
Очищення влади
ВІдділ ДРАЦС інформує
Запобігання проявам корупції
Управління фінансів
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Програма залучення інвестицій в економіку Бердичівського району на 2016 - 2020 рр.

ВСТУП 

Програма визначає мету, завдання, напрями та пріоритети, а також заходи, реалізація яких сприятиме збільшенню надходжень інвестицій в район  у 2016-2020 роках.

Збільшення залучення інвестицій, особливо іноземних  - це пріоритетне завдання органів державної влади  та місцевого самоврядування усіх рівнів, яке є необхідною умовою для забезпечення розвитку економіки району.

Впровадження інвестиційної політики  базуватиметься  на чітко визначеному партнерстві державного та приватного секторів. Державний сектор відповідатиме за ліквідацію адміністративних та регуляторних бар’єрів, виконання тих завдань, які необхідні для досягнення цілей політики, котрі знаходяться в межах його компетенції, а також забезпечуватиме моніторинг виконання Програми та заходів її реалізації.

Реалізація Програми передбачає сприяння інвесторам на місцевому рівні,  і є основною умовою досягнення значних результатів на рівні району.

Заходи Програми буде реалізовано на кошти бюджету району, суб’єктів підприємництва усіх форм власності, громадських організацій, цільових кредитів банків, міжнародної технічної допомоги, інвестиційних коштів, інших джерел, визначених законодавчими актами, котрі регулюють інвестиційну діяльність в Україні.

Протягом зазначеного терміну дії Програма може змінюватися, доповнюватися, конкретизуватися в залежності, і на підставі змін фінансового становища підприємств району, подальшого розвитку інвестиційної діяльності, інших впливових факторів та умов.


 

І. Проблеми залучення ефективних інвестицій

 

    Оскільки інвестиційні процеси в районі розвиваються у тісному взаємозв’язку із  загальнообласними та загальнодержавними тенденціями інвестування, основні бар’єри інвестиційної діяльності є типовими як для регіону, так і для України в цілому, та вимагають консолідації зусиль на різних рівнях державного управління для їх усунення.

   Загальними чинниками, які гальмують процеси залучення інвестицій, є:

- відсутність ефективного механізму реалізації державної політики сприяння інвестуванню;

- нестабільність, недосконалість  та суперечливість законодавчої бази, яка регулює інвестування капіталу на території України;

- політична нестабільність;

- суттєві бюрократичні бар’єри започаткування та провадження інвестиційної діяльності тощо.

  Регіональними проблемами залучення ефективних інвестицій в економіку району є:

-   відсутність регіональної системи маркетингу та промоції, недостатня розвиненість інфраструктури підтримки інвестиційної діяльності;

-   низька зацікавленість внутрішнього інвестора, відсутність дієвих механізмів стимулювання внутрішніх інвестицій на регіональному рівні;

-   недостатній рівень кадрового потенціалу органів місцевого самоврядування та державної служби, задіяного в інвестиційних процесах;

-   неналежна система інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності;

-   нерегулярність, а в багатьох випадках відсутність взагалі, фінансування програм та заходів з провадження інвестиційної діяльності.

 

ІІ. Мета, цілі та основні завдання Програми

 

    Метою Програми є підвищення рівня інвестиційної привабливості регіону через створення сприятливих умов для залучення ефективних інвестицій в економіку району, як бази для сталого економічного зростання та підвищення якості життя населення.

 

Цілі Програми:

- сприяння самодостатності територіальних громад району та якомога ефективнішому використанню наявних у них ресурсів;

- досягнення якомога більшої зайнятості населення за місцем проживання;

- підвищення конкурентоспроможності району;

- інноваційно-інвестиційне спрямування розвитку територій та регіону в цілому через оптимальне узгодження потреб, ресурсів, інноваційних технік та технологій та направлення їх на вирішення пріоритетних проблем регіону, що, у результаті, стане в подальшому основою досягнення мети.

 

 Основні завдання Програми:

- залучення ефективних інвестицій в економіку району;

- формування позитивного іміджу району та його популяризація серед потенційних інвесторів;

- розвиток інфраструктури підтримки інвестиційної діяльності;

- визначення пріоритетів та потреб територій в ефективних інвестиціях, підготовка інвестиційних пропозицій;

- створення сприятливих умов для ведення бізнесу та інвестування капіталу в економіку району суб'єктами господарювання різних форм власності;

- залучення ефективних іноземних інвесторів;

- задіяння всіх можливих, в межах чинного нормативно-правового поля, механізмів та інструментів сприяння процесу інвестування на прозорих та цивілізованих засадах;

- моніторинг інвестиційної діяльності та задіяння додаткових стимулів залучення інвестицій для вирішення проблем соціально-економічного розвитку району, в першу чергу пріоритетних;

- забезпечення надання належної інформації потенційним інвесторам всіма доступними засобами;

 

ІІІ. Пріоритети для залучення інвестицій

 

Залучення інвестицій в економіку Бердичівського району необхідне в першу чергу для впровадження інноваційних складових в різних сферах економіки та соціально-культурного розвитку територій, заміщення ними застарілих, малопродуктивних виробництв, продукція яких не є конкурентноздатною.

Пріоритетами для залучення інвестицій в регіоні є:

-  впровадження енерго - та ресурсозберігаючих технологій;

- задіяння інноваційних технік та технологій в усіх галузях економіки району  (в тому числі, і в першу чергу в:сільськогосподарському виробництві, промисловості, сфері послуг);

- реалізація проектів, пов’язаних з розвитком туристичної та рекреаційної сфери;

- розвиток переробної галузі в агропромисловому комплексі;

- раціональне та ефективне використання невідновлювальних ресурсів, в першу чергу корисних копалин та мінеральних вод;

- розбудова комунікаційно-інфраструктурних складових, в тому числі доріг, інших транспортних комунікацій, систем зв’язку тощо.

 

Обґрунтування та визначення основних напрямів діяльності

Фактори, які впливають на прийняття рішення інвестором, відомі та практично незмінні. Це, насамперед, загальнодержавний сприятливий інвестиційний клімат, підвищення інвестиційної активності та умови, на які можуть впливати місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування. При прийнятті рішення щодо інвестування інвестор враховує:

-     соціально-політичну стабільність в районі;

-     ставлення до інвесторів місцевих органів влади, їх готовність створювати прийнятні умови для іноземних інвесторів;

-     відсутність бюрократичних бар'єрів;

-     наявність привабливого інвестиційного проекту;

-     ступінь впливу на господарську діяльність об'єкта інвестування;

-     територіальне розміщення об'єкта інвестування;

-     легкість доступу до сировини та робочої сили;

-     наявність розвинутої транспортної інфраструктури;

-     забезпеченість об'єкта інженерними комунікаціями;

-     наявність розвинутої системи сучасних видів зв'язку;

-     наявність робочої сили, яка не потребує спеціальної підготовки;

-     сприятливість екологічної ситуації;

-  конкурентоспроможність товарів та послуг, які вироблятиме та надаватиме об'єкт інвестування.

Реципієнт інвестицій, а це, як правило, суб'єкт господарювання, при прийнятті рішення щодо укладання інвестиційної угоди враховує:

-   умови перерозподілу прав власності та ступінь свого впливу на подальшу господарську діяльність об'єкта інвестування;

-     вклад інвестора (фінансовий, матеріальні чи нематеріальні активи);

-    ступінь впливу інвестора, крім фінансового вкладу, на реалізацію інвестиційного проекту;

-     надійність та ділову репутацію інвестора.

Роль місцевих органів влади в інвестиційному процесі визначається їх власними та делегованими повноваженнями. Основними критеріями для оцінки інвестиційної діяльності на території району, визначення ступеня підтримки та співучасті в реалізації інвестиційних проектів для місцевих органів виконавчої влади є:

-  соціальні наслідки реалізації інвестиційного проекту (зміна кількості робочих місць, рівня доходів населення, надходжень до бюджетів всіх рівнів, соціальної інфраструктури);

-    екологічні наслідки реалізації інвестиційного проекту;

-     рівень доданої вартості продукції.

Ініціатором інвестиційного проекту виступає власник майна чи капіталу або третя особа, яка має відповідні повноваження від власника. Складовою інвестиційного процесу є інформація про інтереси інвестора, реципієнта, умови та обґрунтованість успішної реалізації проекту. Місцеві органи влади відіграють роль постачальника інформації та регулятора інвестиційного процесу.

Відповідно до мети та завдань Програми основними напрямками діяльності місцевих органів влади в інвестиційному процесі є:

- визначення пріоритетних напрямів залучення іноземних інвестицій шляхом проведення всебічного аналізу соціально-економічного стану та інвестиційного потенціалу Бердичівського району;

- участь у розробці та сприяння реалізації інвестиційних проектів, які мають пріоритетне значення для економіки району;

-  надання допомоги суб'єктам підприємницької діяльності у розробці інвестиційних проектів та пошуку інвесторів для їх реалізації.

 

ІV. Шляхи реалізації Програми

 

4.1.Формування привабливого інвестиційного іміджу району.

Розповсюдження інформації про Бердичівський район як привабливий регіон для інвестування.  Підготовка та видання «візитних карток» району  та сіл, оновлення каталогів продукції, рекламних буклетів, компакт-дисків, прайс-листів промислових підприємств.

Формування та забезпечення періодичного оновлення баз даних інвестиційних та інноваційних проектів, ресурсів, нерухомості, земельних ділянок, об’єктів незавершеного будівництва, які можуть бути задіяні при реалізації інвестиційних проектів. 

Налагодження та підтримання відносин з посольствами, торговими представництвами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, ЗМІ.

Налагодження та підтримка партнерства з іншими областями та регіонами, розвиток міжрегіонального співробітництва.

Налагодження зв’язків, розвиток партнерства, досягнення домовленостей щодо участі підприємств району в ярмарках, виставках, презентаціях.

Забезпечення участі району в реалізації цільових державних регіональних  програм, які реалізуються в рамках виконання міжурядових угод, лобіювання інтересів району при формуванні таких програм та угод.

Інформування потенційних інвесторів щодо можливості залучення коштів з метою вирішення соціальних та економічних питань району, збереження існуючої інфраструктури, розміщення нових виробництв та створення нових робочих місць.

 

4.2.Створення сприятливого інвестиційного клімату.

Забезпечення прозорості процедур прийняття рішень місцевих органів виконавчої влади у сфері впровадження інвестиційно-іноваційної діяльності.

Створення системи пошуку інвесторів під пріоритетні інвестиційні проекти району.

Впровадження системи супроводження інвестиційних проектів.

Забезпечення орієнтації місцевих бюджетів на стимулювання інвестиційної діяльності.

Підвищення ефективності державного управління у сфері інвестиційної діяльності.

Впровадження сучасних форм партнерства влади, комерційних та некомерційних інституцій, місією яких є комплексне задоволення потреб інвесторів.

Розвиток практики забезпечення інфраструктурної підготовки потенційно-привабливих інвестиційних ділянок.

Розробка та впровадження форм післяінвестиційного сприяння інвесторам.

 

4.3. Пошук інвесторів.

Пошук інвесторів відбуватиметься за наступними напрямками:

- участь у міжнародних виставках, економічних та інвестиційних форумах із залученням суб'єктів господарювання всіх форм власності;

- забезпечення наявності інформації про район та інвестиційні проекти (пропозиції) у мережі Інтернет;

- використання міжрегіональних міжнародних зв'язків району.

Район братиме участь у у регіональних інвестиційних заходах, обласних інвестиційних ярмарках, економічних та інвестиційних форумах, як це і практикується в даний час. По мірі розробки інвестиційних проектів, район у цих заходах буде представлений окремою експозицією. Для забезпечення цього напрямку діяльності окрім підготовки техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проекту (пропозиції) передбачено виготовлення презентаційних рекламних матеріалів та забезпечення присутності на заходах представників від суб'єктів господарювання. Додатковим засобом пошуку інвесторів стане організація зустрічей з представниками дипломатичних місій та ділових кіл іноземних держав під час їх візитів до Житомирської області.

 

4.4. Підтримка реалізації пріоритетних проектів.

Впровадження різних форм співпраці влади та інвесторів, зацікавлених у реалізації пріоритетних інвестиційно-іноваційних проектів.

Впровадження системи супроводження інвестиційних проектів, сприяння у створенні структур з обслуговування інвесторів.

 

4.5. Нормативно-правове регулювання.

Проведення аналізу нормативно-правових актів з питань інвестиційної діяльності з метою подання пропозицій щодо їх удосконалення.

Подання пропозицій щодо стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств, удосконалення умов оподаткування, що стимулюють поновлення основних виробничих фондів та розвиток малого бізнесу.

Запровадження механізмів регулювання інвестиційної діяльності, які максимально спрощують проходження дозвільно-погоджувальних процедур.

 

4.6. Адміністративно-кадрове забезпечення.

Проведення підготовки та перепідготовки спеціалістів місцевих органів виконавчої влади щодо організації роботи із залучення інвестицій.

Систематичне проведення семінарів, круглих столів із залученням провідних фахівців, розвитку ринкових відносин, інвестиційного менеджменту.

Запровадження нових інформаційних технологій.

Запровадження персональних зобов’язань та відповідальності працівників за супровід інвестиційних проектів.

Забезпечення підбору кадрів для роботи з інвесторами за технічними та адміністративними характеристиками, вмінням будувати ділові відносини.

 

4.7. Фінансово-кредитна підтримка.

Передбачити виділення коштів в районному бюджеті для організаційної та рекламної підтримки реалізації Програми.

Досягнення цілей та завдань Програми передбачається шляхом їх конкретизації в планах та програмах економічного розвитку  окремих регіонів в районі з врахуванням можливого ресурсного забезпечення.

 

V. Ефективність та результативність

 

Моніторинг та оцінювання стану реалізації Програми буде здійснюватися на основі звітів про стан і вдосконалення реалізації Програми.

Результати оцінювання стану реалізації Програми будуть основою для її актуалізації.

Нижче наведено перелік показників, які повинні піддаватись моніторингу для забезпечення правильного оцінювання процесу реалізації Програми.

Показники загального рівня досягнення цілей:

Показник

Джерело інформації

Зростання виробництва на душу населення

 

 

 

 

Річні звіти, складені  на основі статистичних даних

Зростання об’ємів випуску продукції

Зменшення рівня безробіття

Збільшення рівня середньої зарплати

Збільшення кількості новостворених підприємств малого та середнього бізнесу

Зростання кількості високотехнологічних підприємств

Збільшення об’єму експорту

Збільшення обсягів імпорту засобів виробництва

 

Реалізація завдань і заходів Програми дасть змогу до 2020 року:

- збільшити обсяги іноземних інвестицій в 1,5 рази та інвестицій в основний капітал - в 1,4 рази;

- створити понад 500 робочих місць;

- створити нові форми виробництва;

- підвищити рівень інвестиційно-інноваційної активності підприємств.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

VІ. Прикінцеві  положення

 

  1. 1.Виділення коштів на виконання Програми передбачати під час розробки та затвердження проектів місцевих бюджетів  і планів економічного і соціального розвитку району на черговий рік та при розподілі отриманих понадпланових надходжень. Обсяг щорічних асигнувань, спрямованих на реалізацію Програми, визначається у видатковій частині районного бюджету окремим рядком.
  2. 2.Розроблені заходи, спрямовані на виконання Програми залучення інвестицій в економіку Бердичівського району на 2016-2020 роки, подаються в додатку.
  3. 3.Зміни та доповнення до Програми і заходів щодо виконання Програми її розробникам вносити за результатами моніторингу.


             

 Напрямки діяльності і заходи Програми залучення інвестицій в

 

 економіку Бердичівського району на 2016-2020 роки

 

          № з/п

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

1

Оновлення та підготовка презентаційних матеріалів з питань інвестиційного потенціалі Бердичівського району (буклети, диски, стенди та інше).

2016-2020 роки

Відділ економіки, розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Районний бюджет

Згідно кошторису

Поширення інформації про економічний потенціал району серед потенційних інвесторів

2.

Підготовка інвестиційних пропозицій

2016-2020 роки

Відділ економіки, розвитку і торгівлі райдержадміністрації

-

Не потребує фінансування

Поширення інформації про економічний потенціал району серед потенційних інвесторів

3.

Забезпечення доведення через засоби масової інформації та міжнародну інформаційну систему «Інтернет» до потенційних інвесторів даних про інвестиційні пропозиції, що пропонуються для реалізації в районі.

2016-2020 роки

Відділ економіки, розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Районний бюджет

Згідно кошторису

Пошук потенційних інвесторів

4.

Організація прийому іноземних делегацій

2016-2020 роки

Структурні підрозділи райдержадміністрації

Районний бюджет

Згідно кошторису

Налагодження міжнародних зв’язків, формування позитивного іміджу району

          № з/п

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

Очікуваний результат

5.

Здійснення моніторингу змін у діючому законодавстві та надання інвесторам роз’яснень щодо діючих нормативно-правових актів, консультативної та практичної допомоги при реалізації інвестиційних проектів

2016-2020 роки

відділ економічного розвитку і торгівлі центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації, ОДПІ (за згодою)   

-

Не потребує фінансування

Спрощення процесу реалізації інвестиційних проектів

6.

Сприяння участі підприємств та організацій району у виставково-ярмаркових заходах з метою представлення економічного та інвестиційного потенціалу району

2016-2020 роки

Управління агропромислового розвитку, відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

-

Не потребує фінансування

Поширення інформації про економічний потенціал району серед потенційних інвесторів

7.

Участь у семінарах, конференціях, форумах та в інших заходах з питань залучення іноземних інвестицій та розвитку міжнародних зв’язків.

 

2016-2020 роки

Управління агропромислового розвитку, відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Районний бюджет

Згідно кошторису

Ознайомлення із практичним досвідом у сфері інвестиційної діяльності

8.

Проведення моніторингу звернень інвесторів та оперативне реагування на них

постійно

Структурні підрозділи райдержадміністрації

-

Не потребує фінансування

Покращення інвестиційного клімату та збільшення кількості впроваджуваних інвестиційних проектів

          № з/п

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

Очікуваний результат

9.

Активізація роботи в частині залучення в економіку району коштів міжнародної технічної допомоги, Світового банку та з інших можливих джерел

2016-2020 роки

Управління агропромислового розвитку, відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

-

Не потребує фінансування

Здійснення соціально важливих інвестиційних проектів

10.

Сприяння участі суб’єктів господарювання у програмах міжнародної технічної допомоги, міжнародного співробітництва, співпраці з донорськими організаціями щодо залучення коштів для фінансування інвестиційних проектів

2016-2020 роки

Управління агропромислового розвитку, відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

 

Не потребує фінансування

збільшення кількості впроваджуваних інвестиційних проектів

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 
Copyright © . Все права защищены.
Создание сайтов Интернет агентство "Пароход"