Бердичівська районна державна
адміністрація
Розпорядження голови РДА
Структура
Керівництво
Графік прийому
Нормативна база
Паспорт району
Соціально – економічний розвиток
Агропромисловий комплекс
Колегії РДА
Гуманітарна сфера
Туристичні можливості району
Робота з молоддю та дітьми
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Будівництво
Мале підприємництво
Сільські ради
Відділ з надання адміністративних послуг та з питань державної реєстрації
Податкова інформує
Спостережна комісія
Нацдержслужба інформує
Вакансії, порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
Очищення влади
Паспорти бюджетної програми
Запобігання проявам корупції
Управління фінансів
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

                                                                                      ПОЛОЖЕННЯ

про колегію районної державної адміністрації

 

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії районної державної адміністрації (далі - колегія).

2. Колегія районної державної адміністрації є консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання районною державною адміністрацією своїх завдань, погодженого вирішення питань, що належать до її компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів її діяльності.

3. У своїй роботі колегія керується Конституцією та законами  України,  указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, а також дорученнями Прем’єр-міністра України, міністра, керівника центрального органу виконавчої влади, розпорядженнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації»

4. Рішення про утворення або ліквідацію колегії районної державної адміністрації приймається головою районної державної адміністрації.

 

Функції колегії

5.    Колегія:

5.1. Обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності районної державної адміністрації.

5.2 Розглядає пропозиції щодо:

удосконалення законодавства;

забезпечення співпраці з іншими місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на неї завдань;

розширення міжнародного співробітництва на території району;

формування та реалізації державної політики на території району.

5.3. Розглядає стан виконавської дисципліни та організацію
виконання актів і доручень Президента України, уряду, розпоряджень
голів облдержадміністрації та райдержадміністрації.

5.4. Обговорює проекти прогнозів і програм соціально-економічного розвитку, бюджету району, інших районних програм та визначає шляхи їх реалізації.

5.5. Розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків.

5.6. Обговорює пропозиції щодо вдосконалення діяльності районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.

5.7. Аналізує стан роботи районної державної адміністрації з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

5.8. Розглядає результати роботи районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, а також інших підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування (в межах компетенції).

5.9. Аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни.

5.10. Розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на районну державну адміністрацію.

     5.11. Заслуховує двічі на рік інформацію про роботу територіальних органів міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління;

     5.12. Подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України, а також міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади за результатами такого заслуховування пропозиції щодо вдосконалення діяльності територіальних органів міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, а також щодо взаємодії міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, з місцевою держадміністрацією;

5.13. Розглядає питання про відповідність займаній посаді керівників, заступників керівників територіальних органів міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, а також керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та приймає рішення щодо порушення в установленому порядку перед міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади питання про відповідність займаній посаді відповідних посадових осіб

 

Склад колегії

 

6. До складу колегії входять:

голова районної державної адміністрації (голова колегії),  голова районної ради (за згодою заступник голови колегії), перший заступник та заступники голови, керівник апарату райдержадміністрації (секретар колегії), начальники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації.

До складу колеги можуть входити керівники територіальних органів виконавчої влади (за згодою) та посадові особи органів місцевого самоврядування (за згодою).

До складу колегії районної державної адміністрації за пропозицією громадських об’єднань, творчих спілок, підприємств, наукових і навчальних установ та інших організацій можуть бути включені їх представники.

 

7.    Кількісний та персональний склад колегії визначається головою
районної державної адміністрації.

 

Члени колегії затверджуються та увільняються від обов'язків за розпорядженням голови районної державної адміністрації.

 

Організація роботи колегії

 

8.    Організаційною формою роботи колегії є засідання. Засідання колегії проводяться, як правило, один раз на місяць, позапланові - у міру потреби.

Голова колегії може визначити іншу періодичність проведення засідань колегії.

У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

9.    Робота колегії проводиться відповідно до затверджених
розпорядженням голови держадміністрації планів роботи на півріччя (рік), в
яких зазначаються питання, що необхідно розглянути, особи,
відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії,
орієнтовна дата та час проведення засідань.

10. Затверджений план засідань колегії розсилається не пізніше ніж за два тижні до початку півріччя (року) членам колегії, керівникам територіальних органів виконавчої влади, керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, керівникам підприємств, установ, організацій.

Додаткові питання до розгляду на засіданнях колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання.

12. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються головою колегії.

13.  Діяльність посадових осіб щодо забезпечення роботи колегії
здійснюється відповідно до регламенту організаційних заходів з підготовки
та проведення засідання колегії районної державної адміністрації (додається).

14.  Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із
затвердженим планом засідань та план підготовки засідання здійснюється
секретарем колегії, який за місяць до засідання подає його голові колегії
для погодження.

15.  На розгляд колегії подаються:

15.1. Проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання.

15.2. Довідка з питань порядку денного засідання колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій.

15.3. Проект рішення колегії по кожному питанню окремо.

15.4. Список членів колегії, запрошених та осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад.

15.5. Довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

16. Членам  колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - не пізніше ніж за один день до засідання.

17.  Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на  засідання  колегії,  надають матеріали секретарю колегії  не  пізніше  ніж  за  сім  днів  до  чергового засідання. 

18. Керівники структурних підрозділів районної державної
адміністрації, відповідальні за підготовку питань на засідання колегії,
узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів
райдержадміністрації та органів виконавчої влади, залучених до підготовки
необхідних матеріалів.

19. Секретар колегії контролює своєчасність подання матеріалів,
перевіряє правильність їх оформлення.

 

 

 

Порядок проведення засідання колегії

 

20. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності - заступник голови колегії, у разі відсутності голови та заступника голови колегії - секретар колегії.

21. Засідання колегії проводиться у разі, коли в ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.

22. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

23. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджується членами колегії шляхом відкритого голосування.

24. Члени колегії, які беруть участь у засіданні, реєструються.

Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, повинні бути присутніми під час розгляду інших питань.

25. Члени колегії та особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

26. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

27.  Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів, присутніх на засіданні членів колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

28.  У разі проведення спільних засідань колегії двох і більше місцевих органів виконавчої влади або місцевого самоврядування приймається спільне рішення.

Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

29. Після засідання колегії структурний підрозділ, відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом десяти днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із керівниками заінтересованих структурних підрозділів  райдержадміністрації, територіальних органів виконавчої влади, членами  колегії,  іншими  особами  і подає на розгляд голови колегії.

30. Рішення колегії проводяться в життя, як правило, розпорядженням голови районної державної адміністрації. Рішення колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до  протоколу  засідання  (без  видання розпорядження).

У разі виникнення розбіжностей між головою та іншими членами колегії під час прийняття рішення, голова районної державної адміністрації проводить у життя своє рішення, доповідаючи письмово у разі потреби про розбіжності, що виникли, керівництву обласної державної адміністрації.

Члени колегії також можуть письмово повідомити свою думку керівництву обласної державної адміністрації.

Інформування здійснюється відповідно до розподілу обов’язків між головою, першим заступником та заступниками голови обласної державної адміністрації.

31.  Рішення колегії оформляються протоколами, які підписуються
головуючим на засіданні.

Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій.

32. Рішення колегії доводяться до відома членів колегії, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації, райдержадміністрацій, міськвиконкомів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління облдержадміністрації, а також керівників інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в частині, що їх стосується.

31. Технічний запис доповідей, зауважень та пропозицій, висловлених на засіданні колегії, забезпечує організаційний сектор апарату райдержадміністрації.

32. Матеріали засідань колегії зберігаються у секретаря колегії районної державної адміністрації.

33. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється організаційним сектором апарату районної державної адміністрації.

 

Контроль за виконанням рішень колегії

 

34.  Контроль за виконанням рішень колегії здійснюють загальний відділ апарату районної державної адміністрації, перший заступник, заступники голови, керівник апарату райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків.

35.  Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих
нею рішень.

 

_________________________________________________

 

 

 

 

 

 
Copyright © . Все права защищены.
Создание сайтов Интернет агентство "Пароход"