Бердичівська районна державна
адміністрація
Розпорядження голови РДА
Структура
Керівництво
Графік прийому
Нормативна база
Паспорт району
Соціально – економічний розвиток
Агропромисловий комплекс
Колегії РДА
Гуманітарна сфера
Туристичні можливості району
Робота з молоддю та дітьми
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Будівництво
Мале підприємництво
Сільські ради
Відділ з надання адміністративних послуг та з питань державної реєстрації
Податкова інформує
Спостережна комісія
Нацдержслужба інформує
Вакансії, порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
Очищення влади
Паспорти бюджетної програми
Запобігання проявам корупції
Управління фінансів
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

 

 

Україна

БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА   ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної   державної адміністрації

 

                                                                                                                №

 

Про затвердження Положення та Регламенту

Центру надання адміністративних послуг

Бердичівської районної державної адміністрації

 

Відповідно до ст.ст. 6, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», постанов Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року  № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», від 1 серпня 2013 № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», Указу Президента України «Про заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг» від 03.07.09 № 508/2009, Положення про державного адміністратора і порядок його взаємодії з регіональними, місцевими дозвільними органами та суб’єктами господарювання, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12.01.2012 №28 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.01.2012 за № 49/20362, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07.05.2013 № 147 «Про хід виконання програми економічного і соціального розвитку та бюджету області за І квартал 2013 року» та з метою створення зручних і сприятливих умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади:

 

1. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг Бердичівської районної державної адміністрації  (додається).

2. Затвердити Регламент Центру надання адміністративних послуг Бердичівської районної державної адміністрації (додається).

3. Дане розпорядження підлягає державній реєстрації та набирає чинності після реєстрації в Бердичівському міськрайонному управлінню юстиції, але не раніше з дня опублікування в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Колесник Л. М.

 

 

Голова Бердичівської районної

державної адміністрації                                                           В. А. Збаражський    

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження районної

державної адміністрації

__________   №____


ПОЛОЖЕННЯ
про Центр надання адміністративних послуг
Бердичівської районної державної адміністрації

1. Центр надання адміністративних послуг Бердичівської районної державної адміністрації (далі – Центр) утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг Бердичівською районною державною адміністрацією.

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру як структурного підрозділу районної державної адміністрації приймається головою  районної державної адміністрації.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної, районної державних адміністрацій та цим положенням.

4.Основними завданнями Центру є:

- організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

- спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора  шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається розпорядженням голови Бердичівської районної державної адміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

6. У Центрі за розпорядженням голови Бердичівської районної державної адміністрації, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень районної державної адміністрації.

7. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні  послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктам господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями
забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

8. Складовою частиною Центру, утвореного при районній державній адміністрації, є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України «Про дозвільну систему    у сфері    господарської   діяльності»,    який    забезпечує  видачу (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора – посадової особи Бердичівської районної державної адміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.

10. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою Бердичівської районної державної адміністрації. Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається головою Бердичівської районної державної адміністрації.

11. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

12. Основними завданнями адміністратора є:

- надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

- прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

- видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

- організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

- здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

- надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

13. Адміністратор має право:

- безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, у встановленому законом порядку;

- погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

- інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

- посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

- порушувати клопотання перед керівництвом Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

14. З метою здійснення матеріально – технічного та організаційного забезпечення діяльності  Центру у структурі Бердичівської районної державної адміністрації, утворюється відповідний структурний підрозділ, на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності центру.

15. Центр очолює керівник  структурного підрозділу, на який  покладається  здійснення функцій з керівництва  та відповідальність за організацію діяльності Центру. Керівник призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

16. Керівник центру відповідно до завдань, покладених на Центр:

1) здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;

 2) організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

 4) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції голові Бердичівської районної державної адміністрації щодо матеріально – технічного забезпечення Центру;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр.

17. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади різного рівня, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

18. Час прийому суб’єктів звернень до Центру становить шість днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є загальним (єдиним) для
всіх адміністративних послуг, що надаються в Центрі. Щовівторка та щочетверга Центр здійснює прийом замовників до 20-ї години.

За розпорядженням голови районної державної адміністрації час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

19. Фінансування та матеріально - технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевого бюджетів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження районної

                                                                               державної адміністрації

________________ №____

 

 

РЕГЛАМЕНТ
Центру надання адміністративних послуг
Бердичівської районної державної адміністрації

1. Загальні положення.

1. Регламент центру надання адміністративних послуг (далі - Регламент) встановлює порядок діяльності центру надання адміністративних послуг (далі - ЦНАП), зокрема, порядок дій адміністраторів ЦНАП та суб’єктів надання адміністративних послуг у ході надання адміністративних послуг.

2. ЦНАП та суб’єкти надання адміністративних послуг у своїй діяльності керуються Законом України «Про адміністративні послуги», Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», іншими нормативно-правовими актами, що регламентують надання адміністративних послуг.                                          

3. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, встановленому Законом України «Про адміністративні послуги».

4. Затвердження та внесення змін до Регламенту здійснюється розпорядженням голови районної державної адміністрації. 

5. Дотримання положень Регламенту є обов’язковим для всіх посадових осіб ЦНАП.

6. Суб’єктом надання адміністративних послуг на кожну адміністративну послугу, яку він надає відповідно до закону, затверджуються інформаційна і технологічна картки, а в разі якщо суб’єктом надання є посадова особа, - органом, якому вона підпорядковується. 

7. У разі змін в законодавстві щодо порядку надання адміністративної послуги, керівник адміністративного органу готує відповідні зміни до реєстру адміністративних послуг, інформаційних та/або технологічних карток для прийняття відповідного рішення – внесення змін до цих документів або вилучення послуги з реєстру і вилучення інформаційних та технологічних карток.

8. Подання вхідного пакету документів на отримання адміністративної послуги, яка надається через ЦНАП, та передача результату надання адміністративної послуги заявнику здійснюється виключно в ЦНАП.

9. Видача документів дозвільного характеру в ЦНАП здійснюється державними адміністраторами в порядку, визначеному законодавством, з урахуванням вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

10. Графік роботи представників адміністративних органів в ЦНАП затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

11. Керівники адміністративних органів забезпечують участь у роботі ЦНАП своїх представників відповідно до графіку.

2. Вимоги щодо подання інформації про ЦНАП

1. У ЦНАП розміщується та є загальнодоступною така інформація: 

- структура та режим роботи ЦНАП; 

- перелік адміністративних послуг, які надаються ЦНАП; 

- інформаційні картки адміністративних послуг; 

- формуляри (бланки) заяв та зразки їх заповнення;

- номери довідкових телефонів ЦНАП; 

- адреса веб-сайту ЦНАП або посилання на веб-сайті Бердичівської районної державної адміністрації, факс, електронна пошта ЦНАП; 

- Положення про ЦНАП та Регламент ЦНАП; 

- банківські реквізити для оплати платних адміністративних послуг; 

2. Перелічені документи розміщуються на стендах у зручному та доступному для замовників чи відвідувачів місці у зоні очікування. 

3. Інформаційні картки та формуляри (бланки) заяв, необхідні для отримання адміністративних послуг, розміщуються на стендах у достатній кількості. 

4. ЦНАП підтримує роботу веб-сайту (або окремої веб-сторінки на сайті районної державної адміністрації), де розміщується інформація, зазначена у п. 1 Регламенту, а також інформація про місце розташування ЦНАП шляхом постійного оновлення розміщеної інформації.

3. Перший контакт ЦНАП з суб’єктом звернення

1. В інформаційно-консультаційній зоні ЦНАП забезпечується надання загальної інформації та консультацій замовникам при їх зверненні за адміністративними послугами у ЦНАП. Загальне консультування суб’єктів звернень  забезпечують адміністратори.

2. При зверненні замовника до ЦНАП адміністратор в інформаційно-консультаційній зоні з’ясовує причину звернення особи та інформує її щодо подальших дій в межах ЦНАП.

3. Адміністратор в інформаційно-консультаційній зоні за необхідності:

- надає повну інформацію щодо діяльності ЦНАП і адміністративних послуг;

- надає загальну консультацію щодо конкретної адміністративної послуги;

- надає іншу допомогу, яка пов’язана із одержанням адміністративних послуг.

4. Прийняття заяви та інших документів у ЦНАП

1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі - вхідний пакет документів), та повернення документів (результату надання адміністративної послуги, далі також - вихідний пакет документів) здійснюється виключно у ЦНАП.

2. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у ЦНАП особисто, в тому числі через уповноваженого представника, надіслати вхідний пакет документів поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або, у передбачених законом випадках, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

3. Якщо вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, до нього додаються документи, які підтверджують особу представника та засвідчують його/її повноваження (довіреність або інший документ, що посвідчує відносини представництва).

4. Прийняття вхідних пакетів документів здійснюється працівниками ЦНАП відповідно до інформаційних карток.

5. Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

6. Адміністратор складає опис вхідного пакету документів у якому зазначається інформація про перелік документів, поданих суб’єктом звернення. Опис складається у двох примірниках. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакету документів за підписом та печаткою (штампом) відповідного адміністратора із відміткою про дату і час його складання, реєстраційний номер заяви і перелік документів, що додаються до неї. Другий примірник опису вхідного пакету документів зберігається в матеріалах справи, у випадку застосування у ЦНАП електронного документообігу - в електронній формі.  

7. Адміністратор під час отримання вхідного пакету документів зобов’язаний з’ясувати бажані для суб’єкта звернення способи його повідомлення про результат надання адміністративної послуги (телефоном, засобами поштового зв’язку, електронною поштою чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку у випадках, передбачених законодавством); а також бажаний спосіб передачі суб’єктові звернення результату надання адміністративної послуги (особисто чи засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що також зазначається в описі вхідного пакету документів у паперовій та / або електронній формі.

8. Адміністратор здійснює реєстрацію вхідного пакету документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакету документів.

9. Якщо вхідний пакет документів було отримано засобами поштового зв’язку, адміністратор не пізніше наступного дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакету документів  електронною поштою (його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку (за можливості). 

10. Працівник ЦНАП має право зареєструвати вхідний пакет документів лише при наявності усіх документів, необхідних для надання послуги, передбачених в інформаційній картці.

11. При реєстрації вхідного пакету з недоліками суб’єкт звернення одночасно повідомляється про потребу усунення вказаних недоліків та  попереджається про ймовірність негативного рішення у випадку їх не усунення. Якщо суб’єкт звернення надсилає вхідний пакет документів засобами поштового зв’язку, він інформується про виявлені недоліки у відповідному повідомленні - описі вхідного пакету документів, а за можливості також негайно повідомляється телефоном.

12. Всі додаткові документи, в тому числі документи на заміну, подаються суб’єктом звернення лише через ЦНАП із фіксацією цих дій в матеріалах справи та журналі реєстрації. При цьому суб’єктові звернення видається доповнений опис вхідного пакету документів (на заміну). Внесення додаткових документів та / або документів на заміну підтверджується підписом суб’єкта звернення (уповноваже-ного представника).

13. У випадку не усунення суб’єктом звернення недоліків вхідного пакету документів, рішення у справі приймається на основі наявних документів відповідно до закону.

14. Після реєстрації вхідного пакету документів адміністратор формує справу у паперовій та/або електронній формі, за потреби (і за можливості) здійснює її копіювання та/або сканування.

15. Інформацію про вчинені дії адміністратор вносить до листа-проходження справи у паперовій та/або електронній формі. Лист-проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуг та залучених суб'єктів надання адміністративної послуги.

5. Опрацювання справи (вхідного пакета документів) 

1. Після вчинення дій, передбачених розділом 4 цього Регламенту, адміністратор не пізніше наступного робочого дня після отримання вхідного пакету документів зобов’язаний направити (передати) вхідний пакет документів суб’єкту надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить прийняття рішення у справі (надалі - виконавець), про що робиться відмітка у листі-проходженні справи із зазначенням часу, дати та суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її направлено, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи. Відомості про передання вхідного пакету документів вносяться адміністратором до листа-проходження справи у паперовій та/або електронній формі.

2. Передача справ у паперовій формі від ЦНАП виконавцям здійснюється у порядку визначеному органом, що прийняв рішення про утворення ЦНАП, але не менше ніж один раз протягом робочого дня шляхом доставляння  працівником ЦНАП або в інший спосіб.

3. Передача справ виконавцям здійснюється спеціально визначеною особою або адміністратором ЦНАП.

4. Отримавши справу, виконавець зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи в опис справи та/або електронний реєстр.

5. Виконавець зобов’язаний розглянути справу та прийняти по ній рішення у строки, визначені законом та зафіксовані у технологічній картці адміністративної послуги.

6. Виконавець зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня з моменту вирішення справи, сформувати вихідний пакет документів та направити його до ЦНАП.

7. Адміністратор ЦНАП у день надходження результату вирішеної справи (адміністративної послуги) здійснює реєстрацію вихідного пакету документів шляхом внесення відповідних відомостей у електронний реєстр.

8. Контроль за дотримання суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами центру відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника центру.

9. У разі, якщо в ході вирішення справи виявлено підстави для прийняття негативного (не задовільного) для замовника рішення, виконавець повинен врахувати, чи може отримання від замовника додаткових пояснень, інформації, документів позитивно вплинути на зміст цього рішення, та, відповідно, забезпечити право замовника на участь у процесі прийняття рішення. У будь-якому разі додаткове отримання пояснень, інформації, документів від замовника здійснюється лише через ЦНАП.

6. Передача результатів надання адміністративних послуг суб'єкту звернення

1. Адміністратор невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після отримання результату надання адміністративної послуги, повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єкта звернення у замовлений суб’єктом звернення спосіб (телефоном, електронною поштою чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку).

2. Результат надання адміністративної послуги передається суб’єктові звернення особисто під розписку (в тому числі його / її представнику) - при пред’явленні документа, який посвідчує особу та документа, який підтверджує повноваження представника; або, у випадках передбачених законодавством, передається в інший зручний для суб’єкта звернення спосіб: засобами поштового зв’язку - рекомендованим листом із повідомленням про вручення; або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.                                               

3. Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зберігається в матеріалах справи. У разі не зазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в центрі, а потім передається для архівного зберігання.

4. У випадку, якщо адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор реєструє інформацію про результат вирішення справи у журналі (у паперовій та / або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів у справі та передає його суб’єктові звернення.

5. Контроль за проходженням адміністративної справи та дотриманням строків її вирішення покладається на начальника та адміністраторів ЦНАП.

6. Факт отримання результату надання адміністративної послуги підтверджується підписом суб’єкта звернення (при особистому отриманні) або отримання повідомлення про вручення (у випадку направлення поштою). Інформація про дату отримання результату надання адміністративної послуги  суб’єктом звернення фіксується у ЦНАП у паперовій та/або електронній формі.

7. Відповідальність за своєчасне та належне надання адміністративної послуги несуть суб’єкти надання таких послуг, та в межах своїх повноважень - адміністратори і керівник ЦНАП.

8. У ЦНАП зберігається інформація про кожну надану адміністративну послугу / справу у паперовій формі (ксерокопія) та / або електронній формі (відскановані документи): заява суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги та інші документи, визначені органом, який прийняв рішення про утворення ЦНАП. Всі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

9. У разі усунення замовником причин, що стали підставою для відмови у наданні адміністративної послуги, замовник має право повторно подати вхідний пакет документів, необхідних для надання адміністративної послуги, у порядку, передбаченому цим Регламентом.

10. При повторному розгляді документів не допускається відмова у наданні адміністративної послуги з причин, раніше не зазначених у письмовому повідомленні замовнику (за винятком не усунення чи усунення не в повній мірі замовником причин, що стали підставою для попередньої відмови).

7. Процедури оскарження

1. Будь-яка особа має право подати скаргу на дії чи бездіяльність персоналу ЦНАП, якщо вважає, що ними порушено її права, свободи чи законні інтереси.

2. Суб’єктом розгляду скарги на дії чи бездіяльність адміністраторів, працівників ЦНАП є керівник ЦНАП або особа яка його заміщає.  Суб’єктом розгляду скарги на дії чи бездіяльність керівника ЦНАП є голова районної державної адміністрації у порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян».

3. Керівник ЦНАП розглядає скаргу невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів з моменту її реєстрації. У випадку, якщо скарга потребує додаткового дослідження матеріалів справи чи вчинення інших дій, необхідних для об’єктивного розгляду скарги, керівник ЦНАП має право подовжити термін розгляду скарги, але не більш ніж до тридцяти днів з моменту реєстрації скарги, про що повідомляє суб’єкта звернення письмово або в інший обраний суб’єктом звернення спосіб.  

4. Керівник ЦНАП вчиняє всі необхідні дії для прийняття об’єктивного рішення за скаргою, в межах своїх повноважень вирішує питання про дисциплінарну відповідальність працівників ЦНАП.

5. Адміністративні акти, отримані через ЦНАП, оскаржуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз
проекту розпорядження голови Бердичівської районної державної адміністрації «Про затвердження Положення та Регламенту Центру надання адміністративних послуг Бердичівської районної державної адміністрації»

 

1. Визначення та аналіз проблеми.

Проект розпорядження розроблено відповідно до частини десятої статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги» (далі - Закон), Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Закону України «Про місцеві державні адміністрації», керуючись  постановами Кабінету Міністрів України: від 20 лютого 2013 року №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» та від 1 серпня 2013       № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», з метою створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг.

2. Визначення цілей державного регулювання.

Основними цілями прийняття розпорядження є затвердження Положення та Регламенту Центру надання адміністративних послуг Бердичівської районної державної адміністрації, його роботи з метою забезпечення надання адміністративних послуг, що дозволить:

-  визначити порядок організації роботи Центру надання адміністративних послуг у Бердичівському районі;

- забезпечити можливість отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом «єдиного вікна» у чітко визначені строки;

- підвищити якість надання адміністративних послуг фізичним та юридичним особам;

-  забезпечити інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора центру надання адміністративних послуг.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

Альтернативні способи досягнення встановлених цілей відсутні. Затвердження  Положення та Регламенту Центру надання адміністративних послуг Бердичівської районної державної адміністрації, що дасть можливість належно функціонувати центру надання адміністративних послуг відповідно до частини десятої статті 12 закону України «Про адміністративні послуги». Прийняття даного  проекту розпорядження дасть змогу:

- організувати надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

- спростити процедуру отримання адміністративних послуг та поліпшити якість їх надання;

- забезпечити інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг,  що надаються через адміністратора.

 

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечують розв’язання проблеми.

Проектом цього регуляторного акта передбачено затвердження Положення та Регламенту Центру надання адміністративних послуг Бердичівської районної державної адміністрації.

5. Обґрунтування можливості і досягнення встановлених цілей.

Реалізація основних принципів державної політики у сфері надання адміністративних послуг у частині забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг.
      Проект розпорядження негативних чинників не має.

Оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу в установленому порядку забезпечить отримання зауважень та пропозицій від громадськості. Рівень поінформованості громадськості буде достатній для усвідомлення та реалізації проекту розпорядження.

6. Визначення очікуваних результатів – метод аналізу вигод та витрат.

 

Сфера дії

Витрати

Вигоди

Держава

 

Процедура розробки регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з підготовкою регуляторного акта)

Надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг у відповідності із вимогами Закону

Громадяни

 

Відсутні

 

Забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг 

Суб’єкти господарської діяльності

Відсутні

 

Забезпечення оперативності, до-ступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг. Перед-бачається, що видача документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, буде здійснюватися у встановленому законодавством порядку в дозвільному центрі, утвореному відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», який є складовою частиною центру надання адміністративних послуг 


      7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.

Термін дії регуляторного акта пропонується встановити невизначеним і вносити зміни в разі необхідності: після відстеження результативності регуляторного акта або зміни діючого законодавства.

8.  Визначення показників результативності регуляторного акта.

Показниками результативності проекту розпорядження  є: 

- створення належних умов для прозорості надання адміністративних послуг;

- скорочення часу при отриманні адміністративних послуг;

- дотримання термінів розгляду звернень щодо надання адміністративних послуг.

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження  результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватися відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Періодичні відстеження планується проводити один раз на кожні три роки, починаючи з дня виконання заходів щодо повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися протягом усього терміну його дії шляхом розгляду пропозицій та зауважень, які надійдуть до Бердичівської районної державної адміністрації.

 

 

 

Державний адміністратор апарату

Бердичівської райдержадміністрації                                  І. Є. Томчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 
Copyright © . Все права защищены.
Создание сайтов Интернет агентство "Пароход"