Бердичівська районна державна
адміністрація
Розпорядження голови РДА
Структура
Керівництво
Графік прийому
Нормативна база
Паспорт району
Соціально – економічний розвиток
Агропромисловий комплекс
Колегії РДА
Гуманітарна сфера
Туристичні можливості району
Робота з молоддю та дітьми
Регуляторна діяльність
Громадська рада
Будівництво
Мале підприємництво
Сільські ради
Відділ з надання адміністративних послуг та з питань державної реєстрації
Податкова інформує
Спостережна комісія
Нацдержслужба інформує
Вакансії, порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
Очищення влади
Паспорти бюджетної програми
Запобігання проявам корупції
Управління фінансів
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Сектор з питань персоналу

Завідувач сектору - Вінниченко Оксана Вікторівна

Адреса сектору: 13300, Житомирська обл., м. Бердичів, пл. Соборна, 23, ІІ поверх, каб.№ 24, тел.: (04143) 4-26-06

 

Сектор з питань персоналу апарату Бердичівської районної державної адміністрації (надалі - сектор з питань персоналу) є структурним підрозділом апарату  районної державної адміністрації,  який утворюється головою районної державної адміністрації.

 Сектор з питань персоналу Бердичівської районної державної адміністрації прямо підпорядковується голові райдержадміністрації.

 У своїй діяльності сектор з питань персоналу Бердичівської районної державної адміністрації керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законом України "Про державну службу" та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, цим Типовим положенням, іншими нормативно-правовими актами.

 Положення про сектор з питань персоналу Бердичівської районної державної адміністрації розроблено на основі Типового положення та затверджується головою райдержадміністрації.

Основні завдання, функції та права сектору з питань персоналу

 Основними завданнями сектору з питань персоналу Бердичівської районної державної адміністрації є:

 1) реалізація державної політики з питань управління персоналу у райдержадміністрації;

 2) забезпечення здійснення головою райдержадміністрації своїх повноважень з питань управління персоналом;

 3) забезпечення організаційного розвитку райдержадміністрації;

 4) добір персоналу райдержадміністрації;

 5) прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар'єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;

 6) здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

 7) організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у самостійних структурних підрозділах райдержадміністрації;

 8) документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

 Сектор з питань персоналу відповідно до покладених на нього завдань:

 1) організовує роботу щодо розробки структури райдержадміністрації;

 2) розробляє і бере участь у розробленні проектів розпоряджень, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;

 3) вносить пропозиції голові райдержадміністрації з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;

 4) здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи голови райдержадміністрації з питань управління персоналом;

 5) контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців апарату, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та їх заступників, які затверджуються головою райдержадміністрації, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

 6) проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв'язання конфліктних ситуацій;

 7) вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в райдержадміністрації та вносить відповідні пропозиції голові райдержадміністрації;

 8) приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" та "В" апарату, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та їх заступників, проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

 9) розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій "Б" і "В" апарату, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та їх заступників;

 10) надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" та "В" письмові повідомлення про результати конкурсу;

 11) за дорученням голови райдержадміністрації перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу,правил внутрішнього службового розпорядку в райдержадміністрації;

 12) разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації:

-   організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;

-   опрацьовує штатний розпис райдержадміністрації;

-   спільно з бухгалтерською службою організовує роботу щодо мотивації персоналу райдержадміністрації;

-   забезпечує планування службової кар'єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов'язків;

-   організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;

 13) організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців райдержадміністрації;

 14) здійснює планування професійного навчання державних службовців апарату, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та їх заступників;

 15) узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції голові райдержадміністрації;

 16) разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;

 17) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

 18) аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;

 19) надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації;

 20) обчислює стаж роботи та державної служби;

 21) здійснює контроль за додержанням законодавства про державну службу, про працю та станом управління персоналом у самостійних структурних підрозділах райдержадміністрації, а також контроль за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери її управління (далі - підпорядковані організації);

 22) розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;

 23) організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;

 24) ознайомлює державних службовців апарату, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та їх заступників з правилами внутрішнього службового розпорядку райдержадміністрації, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;

 25) оформляє і видає державному службовцю службове посвідчення;

 26) забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу райдержадміністрації;

 27) здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;

 28) формує графік відпусток персоналу апарату, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та їх заступників, готує проекти актів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік;

 29) здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників апарату, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та їх заступників;

 30) оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;

 31) опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;

 32) у межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу апарату, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та їх заступників;

 33) готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу райдержадміністрації;

 34) забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення, належно оформленої трудової книжки;

 35) у межах компетенції проводить разом з іншими структурними підрозділами роботу щодо укладання, продовження строку дії, розірвання контрактів з керівниками державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації, а також бере участь у здійсненні заходів з перевірки виконання умов контрактів у порядку, встановленому законодавством;

 36) здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями апарату, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та їх заступників відомостей про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік до сектору з питань персоналу;

 37) забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в райдержадміністрації;

 38) забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", готує довідку про її результати;

 39) розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;

 40) проводить іншу роботу, пов'язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

 Сектор з питань персоналу має право:

 1) спільно з іншими структурними підрозділами перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього службового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу в райдержадміністрації та здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю у підпорядкованих організаціях;

 2) взаємодіяти зі структурними підрозділами райдержадміністрації, підпорядкованими організаціями, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до її компетенції;

 3) одержувати у встановленому законодавством порядку від посадових осіб та іншого персоналу райдержадміністрації та підпорядкованих організацій інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на неї завдань;

 4) за погодженням з головою райдержадміністрації брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань управління персоналом та організаційного розвитку;

 5) на обробку персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на неї повноважень;

 6) за дорученням голови райдержадміністрації представляти райдержадміністрацію в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до її компетенції.

 

Покладення на сектор з питань персоналу завдань, не передбачених цим положенням, і таких, що не стосуються питань управління персоналом, організаційного розвитку та державної служби, не допускається.

 Завідувач сектору з питань персоналу

 1. Сектор з питань персоналу очолює завідувач сектору з питань персоналу.

 2. Завідувач сектору з питань персоналу райдержадміністрації призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації за наявності висновку територіального  органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.

 3. На посаду завідувача сектору з питань персоналу у райдержадміністрації призначається особа, яка відповідає вимогам Закону України «Про державну службу».

 На посаду головного спеціаліста сектору з питань персоналу призначаються особи, які відповідають вимогам Закону України «Про державну службу».

 4. Завідувач сектору з питань персоналу:

 1) організовує планування роботи сектору з питань персоналу у райдержадміністрації та забезпечує виконання покладених на нього завдань і функцій;

 2) забезпечує планування службової кар'єри державних службовців;

 3) забезпечує планування навчання персоналу райдержадміністрації;

 4) вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо штатної чисельності, структури та штатного розпису райдержадміністрації, призначення, звільнення з посади, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників райдержадміністрації;

 5) визначає розподіл обов'язків між працівниками сектору з питань персоналу, координує та контролює їх діяльність;

 6) організовує та скликає наради з питань, що належать до компетенції сектору з питань персоналу;

 7) підписує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;

 8) здійснює інші функції, передбачені законодавством.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Copyright © . Все права защищены.
Создание сайтов Интернет агентство "Пароход"